Artikelen

Algemene ledenvergadering 1 maart 2014

Algemene ledenvergadering 2014.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) op zaterdag 01 maart 2014 in Recreatiecentrum H2O, Uithof 1 (voor GPS Groenendaal) / 3481 WE te Harmelen.

H2O is open vanaf 19:00 uur en de vergadering begint stipt om 20:00 uur.

De agenda voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) ziet er als volgt uit: 

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 2 maart 2013
3. Jaarverslag secretaris 2013
4. Jaarverslag penningmeester 2013 en begroting 2014
5. Jaarverslag kascommissie
6. Verkiezing nieuwe kascommissie
7. Periodieke bestuursverkiezing
8. Huldiging jubilarissen e.a.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting op de agenda ALV 2014: 

ad 2 De notulen staan afgedrukt in clubblad nr. 2 van 2013.
ad 3 Het jaarverslag 2013 van de secretaris wordt in clubblad nr. 1 / 2014 vermeld.
ad 4 Het jaarverslag 2013 van de penningmeester wordt in clubblad nr. 1 / 2014 vermeld.
ad 5 Het verslag van de Kascommissie zal wordt voorgelezen tijdens de vergadering.
ad 6 In de Kascommissie 2013 hebben Stefan van Huizen en René van Vegten zitting.
ad 7 In het clubblad nr. 1 / 2014 zal worden aangegeven wie zal aftreden, wie herkiesbaar is en wie            zich heeft aangemeld als kandidaat bestuurslid.
ad 8 Jubilarissen zijn per 23 januari 2014 schriftelijk uitgenodigd door de secretaris.

Hiermee heeft het bestuur voldaan aan de tijdige bekendmaking aan de leden van de ALV 2014.

Het is nog steeds mogelijk zich aan te melden voor een verkiesbare bestuursfunctie. Aanmeldingen dienen uiterlijk per 27 februari 2014 per brief of per mail door de secretaris te zijn ontvangen.

Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje met de clubleden onder elkaar. 

Wim Nottelman, secretaris.
secretaris@bmwclubnederland.nl