Officiële BMW Club Nederland

Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement (als kompleet op te vragen bij de secretaris).

Artikel 1.

De BMW Club Nederland stelt zich ten doel het leggen en verstevigen van vriendschapsbanden tussen bezitters en berijders van BMW voertuigen.

Zij tracht dit doel te bereiken met alle geoorloofde en tevens wettige middelen die haar ter dienste staat en wel in het bijzonder door:

  1. het organiseren van clubritten en andere evenementen;
  2. het deelnemen aan toer- en sterritten en dergelijke van andere gelijksoortige verenigingen, al dan niet aangesloten bij de KNMV, BMW Club Europa, BCNL en het LOOT;
  3. het houden van ontmoetingsavonden ter bevordering van de vriendschapsbanden tussen de leden;
  4. het behartigen van de belangen van de club en haar leden bij de daartoe bevoegde instanties;
  5. het zo veel mogelijk meewerken aan en bevorderen van de verkeersveiligheid.

Artikel 2.

 1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben en:

    1. in het bezit zijn van een BMW voertuig, of
    2. uit hoofde van hun beroep dagelijks met BMW voertuigen te maken hebben.

 

Voor alle evenementen van de BMW Club Nederland (BCN) of door BCN aanbevolen evenementen is de disclaimer van toepassing, die u via deze link Disclaimer kunt raadplegen.